Formularz Zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

po wysłaniu zapytania o zainteresowaniu daną grupą młodzieżową, otrzymacie Państwo drogą mailową formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu i podpisaniu przez prawnych opiekunów zawodników, prosimy o przesłanie zgłoszenia do Klubu (drogą mailową, pocztową lub osobiście w siedzibie klubu). O następnych krokach rekrutacji będziemy informować Państwa osobiście lub drogą mailową.

Wgląd do formularzu poniżej. Prosimy o wysłanie w pierwszej kolejności informacji o chęci przystąpienia do danej grupy wiekowej. Formularz zgłoszeniowy musi zostać wypełniony na odpowiednim dokumencie!!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OPIEKUN PRAWNY:

Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………………

Data urodzenia:………………………………………………………………………………………...

Adres:………………………………………………………………………………………………….

Telefon Kontaktowy:……………………………………………..........................................................

E-Mail:…………………………………………………………………………………………………

DANE DZIECKA:

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………….

Data i Miejsce urodzenia:……………………………………………………………………………...

PESEL: ………………………………………………………………………………………………..

Adres (wypełnić jeżeli inny niż opiekuna prawnego):………………………………………………...

Nazwa i Adres Szkoły:………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez Klub Sportowy CRASNOVIA w Krasnem, w tym również rozgrywkach sportowych oraz imprezach, w których Klub Sportowy CRASNOVIA w Krasnem uczestniczy i organizuje. Moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w (treningu) szkoleniu sportowym. Zobowiązuję się niezwłocznie informować Klub Sportowy CRASNOVIA w Krasnem o wszelkich okolicznościach mających wpływ na udział dziecka w (treningu) szkoleniu sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia oraz problemów wychowawczych. Nie dostarczenie zaświadczenia powoduję, że za stan Naszego dziecka bierzemy pełną odpowiedzialność podczas zajęć w Klubie Sportowym CRASNOVIA w Krasnem. Pozsiadam pełnię praw rodzicielskich (praw do opieki), a podane powyżej dane osobowe moje i dziecka są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………..                                                                                                      ...……………………….

(Miejscowość i Data)                                                                                                              (Podpis opiekuna)

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz swojego podopiecznego jedynie do celów statystycznych Klubu Sportowego CRASNOVIA w Krasnem, a także wizerunku (w tym zdejęcia, nagrania wideo, etc.) podopiecznego do celów marketingowych Klubu Sportowego CRASNOVIA w Krasnem. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych przez Klub Sportowy CRASNOVIA w Krasnem do przesyłania mi informacji o terminach (treningów, turniejów, itp.) lub w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997

…………………………..                                                                                                    ...……………………….

(Miejscowość i Data)                                                                                                             (Podpis opiekuna)

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości