Statut

S T A T U T

Klubu Sportowego CRASNOVIA Krasne

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Crasnovia Krasne (KS Crasnovia Krasne) zwane w dalszej części Statutu „KLUBEM”.

§ 2

 1. Klub działa na terenie całej Polski.
 2. Siedzibą Klubu jest Krasne.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Klub jest organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności osoby fizyczne, działające na rzecz sportu wiejskiego.
 2. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej jego członków.

§ 5

Klub może być członkiem innych organizacji, których cele i zadania są takie same lub podobne do zadań Klubu.

§ 6

Klub posiada prawo używania znaku, barw i odznak organizacyjnych oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami.

Rozdział II

Cele działania Klubu i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Klubu jest:

 1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu.
 2. Współudział w wychowaniu swych członków i środowiska.
 3. Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportu masowego.
 4. Organizacja zawodów i imprez sportowo – turystycznych.
 5. Organizacja turystycznych imprez rowerowych.
 6. Uczestnictwo w systemie zawodów i imprez organizowanych przez inne organizacje.
 7. Prowadzenie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki.
 8. Wykonywania zadań zleconych w dziedzinie sportu i turystyki w ramach przekazanych na ten cel środków.
 9. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, dbanie o ich rozbudowę, modernizację, remont i konserwację.
 10. Troszczenie się o wysoki poziom moralny zawodników i działaczy sportowych.
 11. Organizację kursów i obozów dla zawodników, działaczy i instruktorów.
 12. Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu działalności statutowej.
 13. Klub realizuje swe zadania we współdziałaniu z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.
 14. Klub może prowadzić działalność gospodarczą dla zabezpieczenia realizacji celów statutowych.
 15. Klub organizuje sekcje i szkolenia sportowe, otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. uczestników,
 3. wspierających.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba niepełnoletnia, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna uznająca cele Klubu i deklarująca pomoc finansową lub materialną na ich realizację.

Członkowie wspierający działają w Klubie poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli.

§ 10

 1. Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowanych i przyjętej przez Zarząd Klubu.
 2. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Klubu.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. uczestniczyć w walnych zebraniach członków Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
 2. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność,
 3. brać czynny udział w działalności Klubu, w imprezach i zawodach organizowanych przez Klub oraz reprezentować jego barwy,
 4. korzystać z urządzeń i sprzętu klubowego w sposób i w zakresie określonym przez Zarząd Klubu,
 5. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu.
 1. Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych Klubu, z wyłączeniem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na walnych zebraniach członków Klubu.
 2. Członkowie wspierający mają prawo:
 1. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
 2. korzystać z urządzeń i sprzętu klubowego w sposób i w zakresie określonym przez Zarząd Klubu,
 3. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Klubu.

§ 12

 1. Do obowiązków członków zwyczajnych i uczestników należy:
 1. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu,
 2. czynny aktywny udział w realizacji celów statutowych,
 3. godne reprezentowanie barw klubowych,
 4. regularne opłacanie składek członkowskich.
 1. Do obowiązków członków spierających należy:
 1. przestrzeganie postanowień Statutu Klubu,
 2. udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych celów,
 3. regularne opłacanie zdeklarowanych składek członkowskich.

§ 13

Członkostwo w Klubie ustaje wskutek:

 1. wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
 2. skreślenie z listy członków w razie nie uczestniczenia w realizacji statutowych zadań Klubu lub nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok,
 3. wykluczenie członka z Klubu w razie istotnego naruszenia postanowień Statutu,
 4. rozwiązania Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 14

 1. Władzami Klubu są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
 2. Zarząd Klubu,
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja Władz trwa 4 lata.
 2. Członkowie władz Klubu pełnią swe funkcje społecznie.
 3. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu.
 4. Władze Klubu mają prawo dokooptowanie nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 5. Jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 15

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu, zwoływane przez Zarząd Klubu co roku – jako sprawozdawczo – programowe i co cztery lata – jako sprawozdawczo – wyborcze.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

 1. uchwalenie programów i kierunków działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu,
 3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi w oparciu o wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu się Klubu,
 6. rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu Klubu w sprawach wykluczenia, skreślenia i zawieszenia w prawach członka Klubu,
 7. określenie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich.

§ 17

W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Klubu,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i uczestnicy oraz zaproszeni goście.

§ 18

O terminie, miejsce i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu – Zarząd Klubu zawiadamia członków, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Zarząd Klubu:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek organu nadzorującego,
 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.

§ 20

 1. Zarząd Klubu składa się z 7 – 11 członków.
 2. Liczbę członków Zarządu Klubu ustala i dokonuje jego wyboru Walne Zebranie Członków Klubu.
 3. Zarząd Klubu ze swego grona wybiera: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 21

 1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
 3. kierowanie całokształtem działalności Klubu,
 4. uchwalanie planów działania, kalendarzy imprez oraz planów finansowych Klubu,
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia kandydatów w poczet członków Klubu oraz w sprawie skreślenia, wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka Klubu,
 7. rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Klubu,
 8. podejmowanie Uchwał w prawie przynależności Klubu do innych organizacji i związków stowarzyszeń,
 9. określenie struktury organizacyjnej Klubu i zasad jego funkcjonowania,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej.
 1. W sprawach ujętych w pkt. 1 „f” i 1 „g” członkom Klubu przysługuje odwołanie składane w terminie dwóch tygodni od dnia podejmowania o uchwale (decyzji) Zarządu Klubu, do Walnego Zebrania Członków Klubu. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania uchwały (decyzji) Zarządu Klubu.

§ 22

Posiedzenie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 23

Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes lub sekretarz.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza w miarę potrzeb, a przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebrania Członków Klubu sprawozdania ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawienia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna przekłada protokoły z kontroli Zarządowi Klubu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie.
 5. Komisja Rewizyjna może wnioskować o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Klubu w trybie nadzwyczajnym.

Rozdział V

Nagrody, wyróżnienia, kary

§ 26

 1. Klub ma prawo nagradzania i wyróżniania oraz nakładania kar na członków Klubu, zawodników, trenerów i instruktorów oraz sędziów.
 2. Klub może występować do odpowiednich organów z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych, regionalnych i innych – dla swoich wyróżniających się działaczy i zawodników.
 3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania a także tryb postępowania dyscyplinarnego i rodzaje kar, określają przepisy państwowe i Regulamin Klubu Uchwalony przez Zarząd Klubu.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu

§ 27

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dotacje,
 3. wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Klub,
 4. darowizny,
 5. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Klubu,
 6. wpływy z działalności gospodarczej.

§ 28

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub innej osoby upoważnionej przez Zarząd Klubu.

Rozdział VII

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać sposób likwidacji i cel na jaki przekazany zostanie majątek Klubu.
 2. Uchwała w sprawie przekazania majątku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości